شرکت مهندسی کاراپارک با هدف توسعه سیستم های پارکینگ مکانیزه در قالب مشاوره، طراحی و انتقال فناوری در سال 1391 تأسیس گردید. این شرکت با همکاری مهندسین مشاور GIVT آلمان در زمینه مشاوره، طراحی، تأمین تجهیزات و مدیریت طرح پروژه های پارکینگ مکانیزه فعال می باشد. این شرکت به عنوان همکار با شرکت های Doublexparker آلمان، Otomatik ترکیه  در زمینه تأمین تجهیزات، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش پارکینگ های مکانیزه فعال می باشد. همچنین واحد طراحی شرکت در حوزه مطالعات ترافیکی، شبیه سازی عملکرد، مشاوره و بهبود طراحی پروژه های پارکینگ عادی و عمومی نیز فعال می باشد. شرکت کاراپارک با همکاری شرکت Electrosoft اروپا اقدام به انتقال دانش فنی و تجهیزات مدیریت اتوماتیک پارکینگ نموده است.

نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان