1. مشاوره، طراحی و مدیریت اجرای پارکینگ های مکانیزه
  2. ارائه مطالعات ترافیک و حمل و نقل
  3. انجام مطالعات و بررسی عملکرد پارکینگ های معمولی و مکانیزه 
  4. طراحی و مشاوره در حوزه پارکینگ های مکانیزه
  5. تدوین مشخصات فنی و برگزاری مناقصات و خدمات مدیریت طرح  پارکینگ های مکانیزه
  6. مدیریت تامین تجهیزات و اجرای پارکینگ های مکانیزه و نیمه مکانیزه

o        مشاوره، طراحی و مدیریت اجرای پارکینگ­های مکانیزه

o       ارائه مطالعات ترافیک و حمل و نقل

o       انجام مطالعات و بررسی عملکرد پارکینگ­های معمولی و مکانیزه

o       طراحی و مشاوره در حوزه پارکینگ­های مکانیزه

o       تدوین مشخصات فنی و برگزاری مناقصات و خدمات مدیریت طرح پارکینگ­های مکانیزه

مدیریت تامین تجهیزات و اجرای پارکینگ­های مکانیزه و نیمه­مکانیزه
نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان