آدرس: تهران- خیابان آفریقا

کارفرما:  خصوصی

ظرفیت: 266 فضای پارک مکانیزه

نوع خدمات:

  • مشاوره و طراحی و انتخاب پیمانکار

 

     

    نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان