آدرس: تهران- میرداماد

کارفرما: خصوصی

ظرفیت: 83 فضای پارک مکانیزه

نوع خدمات:

  • مشاوره و طراحی و انتخاب پیمانکار

 

    نشر یافته در وب توسط پارسیان میزبان